Είστε εδώ

Έντυπα Πανεπιστημίου Πατρών

Πρότυπα έντυπα Πανεπιστημίου Πατρών:

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Το παρόν αποτελεί την πρώτη έκδοση του «Εγχειριδίου Συλλογής Δεδομένων Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών», όπως καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ενιαίος Οδηγός για τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των μονάδων του Ιδρύματος και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται δυναμικά, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ. Στο Εγχειρίδιο καταγράφονται τα βασικά στάδια και παρέχονται οδηγίες και σαφείς διαδικασίες σε ένα κατά το δυνατό σταθερό και οριοθετημένο πλαίσιο, που θα τις καταστήσει λειτουργικές και αποτελεσματικές, διευκολύνοντας το έργο των ακαδημαϊκών μονάδων.

Σκοπός είναι το πόνημα αυτό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση των ΟΜΕΑ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων και η αποτύπωσή τους στην Έκθεση με τρόπο που θα εξυπηρετήσει στην ανάλυση και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τόσο για τη μονάδα, όσο και για το Ίδρυμα. Ωστόσο, η κάθε ακαδημαϊκή μονάδα έχει την ευχέρεια να συλλέξει, καταγράψει και αναλύσει στην Έκθεσή της πρόσθετα ή εξειδικευμένα κριτήρια και δεδομένα, που θεωρεί απαραίτητα και αφορούν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών αξιοποιώντας την εμπειρία όπως αυτή καταγράφεται από τις μέχρι σήμερα ολοκληρωθείσες σχετικές διαδικασίες των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών και μέσα από την καθημερινή αντιμετώπιση, διαχείριση και επίλυση προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων, έκρινε σκόπιμο να διαμορφώσει και να επικαιροποιήσει, το «Εγχειρίδιο Συλλογής Δεδομένων Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών»(που αποτέλεσε την πρώτη έκδοση), σε ενιαίο «Οδηγό Σύνταξης Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος» (δεύτερη έκδοση), καταγράφοντας τα βασικά στάδια και παρέχοντας οδηγίες που θα διευκολύνουν το έργο αυτό.

Η εν λόγω έκδοση θεωρήθηκε απαραίτητη από τη ΜΟΔΙΠ, διότι βρισκόμαστε στην φάση ολοκλήρωσης των επιπλέον λειτουργιών του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (ΠΣΔΙΠ):

 • Δημιουργήθηκαν και διανέμονται στους φοιτητές νέοι τύποι ερωτηματολογίων για μεταπτυχιακά, εργαστηριακά μαθήματα καθώς και ειδικά ερωτηματολόγια κλινικών ασκήσεων για το Τμήμα Ιατρικής.
 • Τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στο ΠΣΔΙΠ για την εικόνα των μαθημάτων που διδάσκουν, μετά την επεξεργασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων των φοιτητών καθώς και για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Τμήματος που ανήκουν.
 • Επίσης οι διδάσκοντες οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα «Απογραφικά ερωτηματολόγια των μελών ΔΕΠ», που περιέχουν στοιχεία για το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο.
 • Οι γραμματείες των Τμημάτων πλέον συμπληρώνουν τα στοιχεία των πινάκων της ΑΔΙΠ, απευθείας στη πλατφόρμα του συστήματος με τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου χορηγεί στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΔΕΕ), Ερωτηματολόγια μαθημάτων προς συμπλήρωση από τους φοιτητές των Τμημάτων, όπως έχουν ειδικώς διαμορφωθεί από τη ΜΟ.ΔΙ.Π, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών. Για τη σάρωση και αναγνώριση των ερωτηματολογίων μαθημάτων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό, το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΔΕΕ) του Ιδρύματος, η οποία έχει την ευθύνη υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π για την οργάνωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΣ.ΔΙ.Π), που υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και λειτουργία ΜΟ.ΔΙ.Π στο Πανεπιστήμιο Πατρών», μελετώνται οι ανάγκες της αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, ως μία από τις βασικότερες απαιτήσεις του συστήματος, ώστε:

 1. Να υποστηρίζει την εισαγωγή των δεδομένων των ερωτηματολογίων σε βάση δεδομένων για περαιτέρω στατική επεξεργασία τους
 2. Να υποστηρίζει την παραγωγή αναφορών αξιολόγησης που αφορούν το μάθημα που αξιολογήθηκε και γενικότερα αναφορών που αφορούν το Τμήμα, τη Σχολή και συγκεντρωτικά το Ίδρυμα
 3. Να υποστηρίζει πολλαπλά ερωτηματολόγια για προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές, κλινικά μαθήματα, κλπ.

Ειδικότερα σε σχέση με την δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ερωτηματολογίων, το πληροφοριακό σύστημα θα μπορεί να είναι σε θέση να υποστηρίξει διαφορετικά ερωτηματολόγια καθώς αξιολογούνται μαθήματα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και κλινικών.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης ειδικών ερωτηματολογίων για τα εργαστηριακά μαθήματα και τα κλινικά μαθήματα/ασκήσεις, μετά από εισήγηση αντίστοιχων επιτροπών από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Στη διαδικασία της επεξεργασίας βρίσκεται και ειδικό ερωτηματολόγιο μεταπτυχιακών μαθημάτων, στο πλαίσιο μελέτης του καθορισμού των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ των Τμημάτων του Ιδρύματος. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν στοιχεία τεκμηρίωσης της Έκθεσης εκάστου Τμήματος και ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ερωτώμενων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ

Τα μέλη του ΔΕΠ και το λοιπό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των λειτουργιών των Τμημάτων, στο πλαίσιο της οποίας καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις και προτάσεις τους για το έργο που επιτελείται. Η ακαδημαϊκή μονάδα οφείλει να μεριμνά, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν στοιχεία τεκμηρίωσης της Έκθεσης εκάστου Τμήματος και ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ερωτώμενων.

Το Ερωτηματολόγιο μελών του ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, διατίθεται και συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία η εφαρμογή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω on-line σύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΣ.ΔΙ.Π), που υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  (Υποδείγματα Ερωτηματολογίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV του Οδηγού)

  Από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών διαμορφώθηκαν και διανέμονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ερωτηματολόγια για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των μεταπτυχιακών μαθημάτων.

   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  (Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV του Οδηγού)

  Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών προτείνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης μεταπτυχιακού μαθήματος το οποίο συνοδεύει το κύριο ερωτηματολόγιο. Η ΟΜΕΑ κάθε Τμήματος διανέμει κατά την κρίση της το ερωτηματολόγιο αυτό στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται προαιρετικά για την καταγραφή επιπρόσθετων στοιχείων που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος. Τα ερωτηματολόγια αυτά δεν επιστρέφονται για επεξεργασία στη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ, επειδή δεν εμπεριέχουν ποσοτικά στοιχεία.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

  (Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV του Οδηγού)

  Από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών διαμορφώθηκαν και διανέμονται στους φοιτητές ερωτηματολόγια για την αποτίμηση του Εργαστηριακού Έργου.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

  (Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV του Οδηγού)

  Από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών διαμορφώθηκαν και διανέμονται στους φοιτητές της Ιατρικής ερωτηματολόγια για την αποτίμηση του έργου των Κλινικών Ασκήσεων.

  ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ

  Οι Καθηγητές και Λέκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και εξής, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό τους Δελτίο στο Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΣΔΙΠ) του Ιδρύματος με στοιχεία για το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο.

  Το πληροφοριακό σύστημα για το απογραφικό δελτίο διδασκόντων είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://ps.modip.upatras.gr

  Κάθε Καθηγητής και Λέκτορας έχει πρόσβαση στο ΠΣΔΙΠ αφού δώσει τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού του (από το τμήμα δικτύων) (π.χ. username@upatras.gr).  Οι Καθηγητές και Λέκτορες μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή επιλέγοντας «Σύνδεση», δίνοντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού τους από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

   

   

   

   

  Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer