Είστε εδώ

Περιγραφή Εκθέσεων

Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (Ε.Ε.Ε) των ακαδημαϊκών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνιστά την καθ’ έτος απογραφή και αποτύπωση του συνολικού έργου που αυτές επιτελούν. Οι ακαδημαϊκές μονάδες οφείλουν να μεριμνούν για τη συλλογή και καταγραφή στοιχείων, ποσοτικών, αλλά και ποιοτικών, καθώς και για την επεξεργασία και ανάλυσή τους, προκειμένου από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να μπορούν να αναδειχθούν τα δεδομένα λειτουργίας τους σε ετήσιο χρονικό ορίζοντα και κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονται στους στόχους και στην αποστολή όπως αυτά έχουν καθοριστεί και θεσμοθετηθεί, καθώς και να εντοπιστούν διακριτά σημεία βελτίωσης, προσαρμογής ή επαναπροσδιορισμού τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον, σε όλες τις πτυχές του έργου που επιτελούν.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α) στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών της τετραετίας κάθε Τμήματος, βάσει της οποίας διενεργείται η Εξωτερική Αξιολόγησή του και βάσει της οποίας τα Τμήματα και το Ίδρυμα χαράσσουν, αναθεωρούν ή επαναπροσδιορίζουν το πλαίσιο και τη στρατηγική ανάπτυξής τους.

Κάθε Ε.Ε.Α:

«περιέχει ειδικότερα μια κριτική-αξιολογική ανάλυση της πορείας εφαρμογής των στόχων του υπό αξιολόγηση έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, τα θετικά και αρνητικά σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ίδια η μονάδα, να οργανωθούν καλύτερα οι υπό αξιολόγηση δραστηριότητες, να αναβαθμιστούν οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών και η επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου που παρέχεται από την ακαδημαϊκή μονάδα.»

Οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις και οι Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσονται από τις ΟΜ.Ε.Α των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις, τις υποδείξεις και τα σχετικά πρότυπα που εκδίδει η Α.ΔΙ.Π, καθώς και τις συμπληρωματικές κατευθύνσεις της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer