Είστε εδώ

Δράσεις

Φυσικό Αντικείμενο - Δράσεις

 

ΔΡΑΣΗ/ΠΕ1: Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Πατρών ΑΕΙ σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της.

Για την βελτίωση και αναβάθμιση τόσο του διδακτικού και ερευνητικού του έργου του όσο και των υπηρεσιών του, το Πανεπιστήμιο Πατρών προβαίνει στην δημιουργία και υλοποίηση σχεδίου εκπαίδευσης του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.  Ειδικότερα, το Ίδρυμα θα διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του ανά πληθυσμιακή ομάδα.  Την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα αναλάβει εξειδικευμένος φορέας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

ΔΡΑΣΗ/ΠΕ2: Ανάπτυξη & χρήση εργαλείων λογισμικού.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των διαδικασιών και μεθόδων ποιότητας,  προβλέπεται η ανάπτυξη και χρήση εργαλείων λογισμικού. Ειδικότερα, θα σχεδιαστεί ψηφιακό εργαλείο για την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας (ΠΣΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ αλλά και τα τοπικά πληροφοριακά συστήματα που συντηρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Σ. Οικονομικής, Ηλεκτρονικής Γραμματείας, ΕΛΚΕ). Χάρη στο ψηφιακό εργαλείο, θα δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός αυτοματοποίησης και τυποποίησης που θα διευκολύνει τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες της ΜΟΔΙΠ όσο και την διαδικασία συλλογής δεδομένων εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των εξαγόμενων αποτελεσμάτων. Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, προβλέπεται ο σχεδιασμός ψηφιακού εργαλείου διασύνδεσης του ΠΣΔΙΠ με διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.  Ειδικότερα, το ψηφιακό εργαλείο θα συλλέγει δεδομένα από τις διεθνείς βάσεις βιβλιομετρικών δεδομένων (Google Scholar, Elsevier Scopus, Web of Science, PubMed) διοχετεύοντας τα σε συγκεκριμένα χρονοπαράθυρα. Παράλληλα, θα απλοποιηθεί η διαδικασία λήψης αναφορών, αφού θα παράγονται αυτοματοποιημένες αναφορές σύμφωνα με τις ανάγκες της Πρυτανικής Αρχής, της ΜΟΔΙΠ, των Σχολών και των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και γενικότερα του Ιδρύματος.  Το εργαλείο θα προσφέρει νέες δυνατότητες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του χρόνου συλλογής των δεδομένων, την βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ετερογενών πηγών πληροφορίας (πληροφοριακή βάση ΜΟΔΙΠ, ΕΘΑΑΕ) και την διασφάλιση της εγκυρότητας των συλλεχθέντων στοιχείων. Τέλος, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση ORCID ID στα πληροφοριακά συστήματα  του Ιδρύματος. Το  ORCID ID, πέρα από την ταυτοποίηση των μελών του Ιδρύματος, προσφέρει την δυνατότητα τυποποιημένης ανάκτησης των δεδομένων της ερευνητικής και συγγραφικής τους δραστηριότητας.

ΔΡΑΣΗ/ΠΕ3: Αναθεώρηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Δράση αυτή προβλέπει την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Ειδικότερα, το Ίδρυμα θα προβεί σε ποιοτικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών που διέπουν τις παραδοσιακές λειτουργίες διοίκησης προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της έρευνας και της εκπαίδευσης.

ΔΡΑΣΗ/ΠΕ4: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου

Στο πλαίσιο της επιμέρους ενέργειας, προβλέπεται η εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για την ορθή διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη του Υποέργου. Ειδικότερα, θα δοθεί, επιστημονική υποστήριξη σε ζητήματα σχεδιασμού, οργάνωσης και παρακολούθησης της Πράξης, εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου των παραδοτέων και συντονισμού των επιμέρους ενέργειων. Επιπλέον, θα δοθεί δυνατότητα συνδρομής σε υπηρεσία Παροχής αναλυτικών βιβλιομετρικών & λειτουργικών δεδομένων απόδοσης ερευνητικού και ακαδημαϊκού έργου.

ΔΡΑΣΗ/ΠΕ5: Σχεδιασμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση έργου

Εικόνα: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer