Είστε εδώ

Έργο ΜΟΔΙΠ (2020-2023)

Περιγραφή Έργου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», με τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ», υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο «Αναβάθμιση λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών» της Πράξης «Αναβάθμιση λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ 5073616, λαμβάνοντας υπόψη:

  • τις υφιστάμενες ανάγκες και απαιτήσεις της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος
  • το υφιστάμενο περιβάλλον πληροφορικής και δικτύων και τις λοιπές υποδομές του ιδρύματος
  • τις σύγχρονες απαιτήσεις στην ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα σε ότι αφορά διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

Το έργο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 2020-2023 με συνολική δαπάνη για το Πανεπιστήμιο Πατρών 400.000,00€. Αντικείμενο του Υποέργου είναι η βελτιστοποίηση και προτυποποίηση της εσωτερικής λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος καθώς και η μείωση του χρόνου για την εξαγωγή/καταγραφή/υπολογισμό των απαραίτητων στοιχείων και δεικτών. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου ορίστηκε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής κ. Μαντζαβίνος Διονύσιος.

Εικόνα: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer