Είστε εδώ

Έργο ΜΟΔΙΠ (2010-2015)

Έργο: «Μονάδα διασφάλισης Ποιότητας»

Περιγραφή Έργου

Η πράξη με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πατρών» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό MIS 299841 και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης σχετίζεται με την υποστήριξη της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π στο Πανεπιστήμιο Πατρών και πιο συγκεκριμένα αφορά:

  • στην ανάπτυξη και προσαρμογή μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης,
  • στην οργάνωση των διαδικασιών του συστήματος αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π,
  • στη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΣ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών, συμβατό με τις λειτουργίες της Α.ΔΙ.Π, το οποίο θα υποστηρίξει τις διαδικασίες αξιολόγησης παρέχοντας δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής τυποποιημένων δεδομένων, αξιόπιστης διαχείρισης αποτελεσμάτων και έκδοσης εκθέσεων σε περιβάλλον Διαδικτύου, καθώς και δημιουργίας αρχειακού υλικού δεικτών αξιολόγησης,
  • στη στελέχωση της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδικευμένο επιστημονικό και διοικητικό/ τεχνικό δυναμικό,
  • στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων αξιολόγησης ποιότητας,
  • στην υποστήριξη του έργου των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α).

Η πράξη αρχικά υλοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 36 μηνών από 1.09.2010 έως 31.08.2013 με προϋπολογισμό 399.000,00 Ευρώ. Επιστημονική Υπεύθυνος του Έργου ορίστηκε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Άννα Ρούσσου. Στη συνέχεια το έργο παρατάθηκε έως 31.10.2015 με πρόσθετη χρηματοδότηση 42.693,00 Ευρώ.

Την 01.06.2013 ορίστηκε Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού,  κ. Παντελής Κυπριανός.

Την 01.10.2014 ορίστηκε Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων,  κ. Νικόλαος Καραμάνος.

Στις 18.12.2014 έγινε δεκτό το αίτημα επιπλέον χρηματοδότησης του Έργου, ύψους 84.649,50 Ευρώ . Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανήλθε σε 526.342,50 Ευρώ.

 

Περιγραφή «Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Πατρών» Για την υποστήριξη και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π θα δημιουργηθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ένα ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΣ.ΔΙ.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Πατρών» της Πράξης «Οργάνωση και λειτουργία ΜΟΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών». Το ΠΣ.ΔΙ.Π., την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του οποίου έχει το Τμήμα Μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών, θα αποτελέσει τη βασική πληροφοριακή υποδομή υποστήριξης της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αυτή υλοποιείται από τις δομές που προβλέπονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και όπως εξειδικεύεται από τους κανονισμούς αξιολόγησης που θέτει το Ίδρυμα. Το ΠΣ.ΔΙ.Π θα είναι συμβατό με τις λειτουργίες τις ΑΔΙΠ και θα υποστηρίζει την οργάνωση και διεξαγωγή των διαδικασιών της αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά, όπως ορίζονται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το πληροφοριακό σύστημα θα στηρίζεται σε σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και θα παρέχει δυνατότητες ασφαλούς εισαγωγής δεδομένων μέσω κατάλληλων υποσυστημάτων μαζικής αναγνώρισης ερωτηματολογίων και μέσω Διαδικτύου, αξιόπιστης επεξεργασίας και διαχείρισης των αποτελεσμάτων και συνεργασίας με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.

Αναλυτικότερα, οι γενικές λειτουργίες του ΠΣ.ΔΙ.Π θα είναι οι ακόλουθες:

  • Σχεδίαση και δημιουργία ερωτηματολογίου φοιτητών, μαζική σάρωση, αναγνώριση, επιβεβαίωση και εισαγωγή των δεδομένων στο ΠΣ.ΔΙ.Π. από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
  • Σχεδίαση και δημιουργία προσωποποιημένου ερωτηματολογίου μελών ΔΕΠ προσβάσιμο μέσω Διαδικτύου μέσω ασφαλών μηχανισμών ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης
  • Ασφαλής εισαγωγή τυποποιημένων απογραφικών δεδομένων συγκεντρωτικά για το κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα και για το Ίδρυμα συνολικά
  • Αξιόπιστη επεξεργασία και διαχείριση των αποτελεσμάτων για την έκδοση εκθέσεων σε διάφορες μορφές (σε δομημένο αρχείο, σε περιβάλλον διαδικτύου, κλπ.)

 

ΕΣΠΑ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer