Είστε εδώ

Στρατηγική Πανεπιστημίου Πατρών

Οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Πατρών, συνιστούν τους πυλώνες προς τους οποίους προσανατολίζεται κατά συνεκτικό τρόπο η δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των υλικών πόρων και υποδομών του. Οι στρατηγικοί στόχοι εδράζονται στην ισχυρή παράδοση που ήδη έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένα από τα κορυφαία ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και συντείνουν στην εδραίωση της θέσης του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, ως πόλος αριστείας για την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων με διεθνή απήχηση και την ενεργό συμβολή του στην κοινωνική πρόοδο.

Στους θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνονται:

 • Η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών
 • Η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση διεθνή πρότυπα και η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή
 • Η προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας
 • Η ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας
 • Η διαρκής βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας, της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης
 • Η στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε γνωστικά αντικείμενα
 • Η συντήρηση και ανάπτυξη υποδομών
 • Η επικαιροποίηση των κανονισμών λειτουργίας του
 • Η Φοιτητική Μέριμνα
 • Η Διασφάλιση ποιότητας

Στη συνέχεια παρατίθενται οι στρατηγικοί στόχοι και οι επιμέρους συνεκτικές δράσεις για την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών

 • Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών προς τις τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις διεθνώς και σε συνάρτηση με τις τοπικές και εθνικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Αναβάθμιση του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας στα μαθήματα όλων των Ακαδημαϊκών Μονάδων, με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προώθηση της κριτικής σκέψης, της καινοτομικής προσέγγισης και της δημιουργικότητας από τους φοιτητές σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.
 • Θέσπιση διαδικασιών για την ετήσια αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών από τα Τμήματα και απονομής παραρτήματος διπλώματος.
 • Αναβάθμιση, επικαιροποίηση και τυποποίηση όλων των ακαδημαϊκών λειτουργιών, μέσω της θέσπισης ειδικών κατά περίπτωση κανονισμών (ενδεικτικά: κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών σπουδών, κανονισμός για αναγνώριση των μαθημάτων Erasmus, απόδοση μονάδων ECTS και αντιστοίχιση βαθμολογίας, κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας).
 • Δημιουργία Κέντρου για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο την ενημέρωση των διδασκόντων για νέες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας.
 • Ανάπτυξη της συνεργασίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων μέσω της θέσπισης ειδικών επιτροπών αξιολόγησης στο επίπεδο των Κοσμητειών.
 • Δημιουργία Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και προώθηση δράσεων για την παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στους πολίτες όλης της χώρας μέσω προγραμμάτων διά ζώσης εκπαίδευσης και e-learning.
 • Αναβάθμιση της συμμετοχής των φοιτητών στην αξιολόγηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσω της καθολικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, διασφαλίζοντας τη σύγκριση με τα δεδομένα των προηγουμένων ετών, και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών και την εισαγωγή σχολίων και ερωτήσεων ανοικτού τύπου.
 • Υποστήριξη και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας της φοιτητικής μέριμνας, αναβάθμιση του ρόλου του συμβούλου-καθηγητή για τη συνεχή υποστήριξη των φοιτητών στις σπουδές τους και λειτουργία ειδικού γραφείου για τον μετέπειτα εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

Σ2: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τα διεθνή πρότυπα και η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή

 • Διαρκής καταγραφή και παρακολούθηση των ερευνητικών επιδόσεων σε επίπεδο γνωστικών αντικειμένων και Τμημάτων, ως προς τους δείκτες ερευνητικών αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις, αναφορές, ερευνητικά επιτεύγματα).
 • Προώθηση των ενδοτμηματικών και διατμηματικών ερευνητικών συνεργασιών, συμμετοχή σε αναγνωρισμένα διεθνή ερευνητικά δίκτυα.
 • Ερευνητικές συνεργασίες με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.
 • Συστηματική συνεργασία του Πανεπιστημίου με το παραγωγικό δυναμικό και σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και τον ΣΕΒ.
 • Διάχυση των ερευνητικών επιτευγμάτων των ερευνητών του Ιδρύματος και αποτελεσματική αξιοποίησή τους από το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.
 • Ετήσια έκθεσή καινοτομίας και παραγωγικότητας με στόχο να γίνει διαρκής (Patras IQ).
 • Ανάπτυξη διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Σ3: Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας

 • Βράβευση των αριστούχων αποφοίτων των Τμημάτων.
 • Παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων των νέων ερευνητών και μελών του διδακτικού προσωπικού.
 • Επιβράβευση ερευνητικών ομάδων με υψηλούς δείκτες απήχησης και αναγνώρισης  του ερευνητικού τους έργου.
 • Ηθική επιβράβευση διδασκόντων με συνεχείς υψηλού επιπέδου αξιολογήσεις του διδακτικού τους έργου από τους φοιτητές.
 • Ανάδειξη του επιτελούμενου έργου (εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού) στην ακαδημαϊκή  κοινότητα και στην κοινωνία.

Σ4: Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας

 • Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ιδρύματος μέσω της συστηματικής προσπάθειας για τη συλλογή, καταγραφή και παροχή στοιχείων στις διεθνείς λίστες κατάταξης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (rankings) με στόχο την αναβάθμιση της θέσης του Ιδρύματος στις διεθνείς κατατάξεις.
 • Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών (MoUs) με ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνούς βεληνεκούς για κοινές δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (θερινά σχολεία, συνεργασία με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα), αξιοποίηση του δυναμικού του Ιδρύματος στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με παράλληλη αξιοποίηση της προνομιακής γεωγραφικής θέσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και διδακτορικών συνεπίβλεψης με Ιδρύματα διεθνούς κύρους.
 • Προβολή, ενίσχυση των δεσμών με τους αποφοίτους  του Ιδρύματος (alumni) και αξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας σχετικής ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συμμετοχή του Ιδρύματος σε αναπτυξιακές δράσεις και εκδηλώσεις προβολής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών με αξιοποίηση των δράσεων Erasmus(+).
 • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και ανάδειξή του ως μοχλού ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της χώρας σε εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Σ5: Διαρκής βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας, της προσβασιμότητας  και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης

 • Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργίας και οργάνωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών εργασίας.
 • Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της Διοίκησης
 • Διαρκής αναβάθμιση του «Ψηφιακού Άλματος» μέσω του οποίου είναι εφικτή η ολοκληρωμένη ένταξη όλων των επιμέρους εκπαιδευτικών, οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών του Ιδρύματος.
 • Οικονομικός σχεδιασμός και αξιοποίηση πόρων με στόχο τη διασφάλιση της ευρωστίας του Ιδρύματος και της κοινωνίας.
 • Ανάπτυξη και επέκταση των υποδομών του Ιδρύματος, εξορθολογισμός της χρήσης και αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών.
 • Προσέλκυση οικονομικών πόρων για την ενίσχυση επιμέρους λειτουργιών με έμφαση σε υποτροφίες για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών.
 • Προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων και πρωτοβουλιών για ένα πρότυπο  φιλικό προς το περιβάλλον Πανεπιστήμιο.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συνθηκών, ώστε να εξασφαλισθεί η προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Σ6: Στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε γνωστικά αντικείμενα

 • Διεκδίκηση προκήρυξης όλων των θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που αφυπηρετούν
 • Διεκδίκηση νέων θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 • Κατανομή θέσεων με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια
 • Ενθάρρυνση των Τμημάτων για επικαιροποίηση των γνωστικών τους αντικειμένων και διεκδίκηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού
 • Αύξηση του προσωπικού διοικητικών υπαλλήλων και πρότασεις για θέσεις στελεχών, που να εξυπηρετούν σύγχρονες ανάγκες.
 • Δημιουργία νέων Τμημάτων στις υπάρχουσες σχολές
 • Νέες Σχολές που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου

Σ7: Συντήρηση και ανάπτυξη υποδομών

 • Συντήρηση των υποδομών εξαντλώντας το ΠΔΕ
 • Δυνατότητες για ανοικοδόμηση νέων κτιρίων μέσω κρατικής χρηματοδότησης και δωρεών

Σ8: Επικαιροποίηση των κανονισμών λειτουργίας

 • Δημιουργία επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού
 • Δημιουργία νέου Οργανισμού και Οργανογράμματος διοικητικών υπηρεσιών

Σ9: Φοιτητική Μέριμνα

 • Παρακολούθηση των διαδικασιών για την εφαρμογή των κανόνων σίτισης και στέγασης των δικαιούχων φοιτητών
 • Παρακολούθηση των Τμημάτων για την τήρηση των υποχρεώσεων προς τους φοιτητές
 • Παρακολούθηση των φοιτητών για την τήρηση των υποχρεώσεών τους
 • Τήρηση των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και ωραρίων διδασκαλίας
 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος των διδακτικών εξαμήνων, εξετάσεων και ορκωμοσιών.

Σ10: Διασφάλιση Ποιότητας

Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του Οράματος, της Αποστολής και των Στρατηγικών Στόχων, το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω των αποφάσεων των θεσμικών του οργάνων και στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Ιδρύματος, καθώς  και πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών) αναπτύσσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Κεντρικός κόμβος υποστήριξης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας είναι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.3374/2005, 4009/2011, 4485/2017) και ΦΕΚ 410, 12.2.2018, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος.

 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης με σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ακαδημαϊκές μονάδες και το Ίδρυμα
 • Συντονισμός και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Συστηματική παρακολούθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης,
 • Ανάπτυξη και συνεχής βελτιστοποίηση του πληροφοριακού συστήματος διαδικασιών αξιολόγησης για τη διαχείριση και τη διάχυση των δεδομένων της λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Οργάνωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Στενή συνεργασία της ΜΟΔΙΠ με τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer