Είστε εδώ

Στρατηγική Πανεπιστημίου Πατρών

Το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πατρών όπως εγκρίθηκε από την υπ' αριθμ. 226/20.12.2023 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου μπορείτε να το δείτε εδώ

Oι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Πατρών, συνιστούν τους πυλώνες προς τους οποίους προσανατολίζεται κατά συνεκτικό τρόπο η δραστηριότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των υλικών πόρων και υποδομών του. Οι στρατηγικοί στόχοι εδράζονται στην ισχυρή παράδοση που ήδη έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως ένα από τα κορυφαία ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και συντείνουν στην εδραίωση της θέσης του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, ως πόλος αριστείας για την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων με διεθνή απήχηση και την ενεργό συμβολή του στην κοινωνική πρόοδο.

Στους θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνονται:

 • Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση διεθνή πρότυπα και σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή
 • Σύνδεση με την κοινωνία
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Αειφορία
 • Ισότιμη πρόσβαση

Στη συνέχεια παρατίθενται οι στρατηγικοί στόχοι και οι επιμέρους συνεκτικές δράσεις για την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος

Σ1: Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα σπουδών

 • Βελτίωση της αναλογίας διδασκόντων προς διδασκόμενους και αύξηση του αριθμού των αποφοίτων στα ν και ν+2 έτη φοίτησης.
 • Υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, με στόχο την ενημέρωση των διδασκόντων για νέες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας.
 • Εξορθολογισμός παρεχόμενων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών.
 • Εξορθολογισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Βραβεία Αριστείας στην Εκπαίδευση.
 • Κάλυψη όλων των βασικών εκπαιδευτικών λειτουργιών.
 • Βελτίωση της ένταξης των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

Σ2: Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση διεθνή πρότυπα και η σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή

 • Ενίσχυση της βασικής έρευνας.
 • Ιδιαίτερο Βάρος στη Διεπιστημονική Έρευνα.
 • Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας – Σύνδεση με την Οικονομία και την Παραγωγή.
 • Ενδυνάμωση των ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων και συνεργειών στο επίπεδο της Περιφέρειας Δ.Ε..
 • Ενίσχυση αριστείας στην έρευνα.
 • Ενίσχυση Ερευνητικών / Επιστημονικών δράσεων και εκδηλώσεων.
 • Βελτίωση παραγωγής και αναγνώρισης ερευνητικού έργου

Σ3: Σύνδεση με την κοινωνία

 • Βελτιστοποίηση της συμμετοχής του ΠΠ σε δίκτυα φορέων.
 • Άνοιγμα πανεπιστημιούπολης στην πόλη.
 • Συνεργασία με Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Παρακολούθηση πορείας των αποφοίτων.
 • Διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία.
 • Παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης.
 • Δημιουργία Γραφείου Διασύνδεσης με την Κοινότητα

Σ4: Διεθνής παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών

 • Ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών με αξιοποίηση των δράσεων Erasmus(+).
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας.
 • Ίδρυση αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
 • Ενίσχυση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού

Σ5: Διασφάλιση Ποιότητας

Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του Οράματος, της Αποστολής και των Στρατηγικών Στόχων, το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω των αποφάσεων των θεσμικών του οργάνων και στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Ιδρύματος, καθώς και πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών) αναπτύσσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Κεντρικός κόμβος υποστήριξης των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας είναι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.3374/2005, 4009/2011, 4485/2017, 4957/2022) και ΦΕΚ 1065, 15.2.2024, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος.

 • Αυτοματοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας εξαγωγής και καταγραφής στατιστικών στοιχείων με αποτέλεσμα την αύξηση της εγκυρότητας των εξαγόμενων αποτελεσμάτων
 • Εμπλοκή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στις διαδικασίες ΔΠ.
 • Αναθεώρηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας – Μείωση Γραφειοκρατικού φόρτου

Σ6: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Βελτίωση διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας τόσο μεταξύ των εφαρμογών του ΠΠ όσο και άλλων ΑΕΙ.
 • Ανάπτυξη my.upatras app για έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones)
 • Δημιουργία εσωτερικής ομάδας του με κύριο αντικείμενο τις ΤΠΕ.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών στην ηλεκτρονική υπηρεσία αξιολόγησης των υπηρεσιών των τμημάτων και του ΠΠ.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης της πραγματικής χρήσης και πρόθεσης χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από την φοιτητική κοινότητα, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό.
 • Περαιτέρω προσέγγιση της κοινωνίας και του πιθανού μελλοντικού φοιτητικού πληθυσμού μέσω ψηφιακών εφαρμογών.
 • Υιοθέτηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT – Internet of Things) σε διάφορες πτυχές τες λειτουργίας του πανεπιστημίου.
 • Χρήση Εφαρμογών ΕΔΥΤΕ και Gunet για την ανάπτυξη νέων ή την βελτίωση υπαρχόντων ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΠ.
 • Συνεργασία του πανεπιστημίου με τα συναρμόδια Υπουργεία ως προς τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών προσβασιμότητας για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία

Σ7: Αειφορία

 • Προώθηση και συντονισμός συνεκτικών δράσεων υπό την ομπρέλα του «Αειφόρου/ Πράσινου» Πανεπιστημίου με την εφαρμογή κατάλληλων αρχών, μεθόδων και πρακτικών στην Πανεπιστημιούπολη
 • Εφαρμογή προσεγγίσεων “έξυπνων λύσεων” που βασίζονται στη φύση (nature-based solutions)
 • Υποδομές βελτίωσης καθημερινότητας
 • Βελτίωση οικοσυστημικών παροχών
 • Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πανεπιστημιούπολης.

Σ8: Ισότιμη Πρόσβαση

 • Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οργανωσιακή κουλτούρα
 • Έμφυλη ισότητα στις προσλήψεις και την επαγγελματική εξέλιξη
 • Ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο
 • Ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης στην έρευνα
 • Μέτρα ενάντια στην έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής παρενόχλησης
 • Μέτρα υποστήριξης ΑμεΑ και Ευπαθών Ομάδων

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer