Είστε εδώ

Πολιτική Ποιότητας

 Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 226/20-12-2023 συνεδρίαση της Συγκλήτου μετά τη σχετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ στην υπ' αρίθμ. 59/19-12-2023 συνεδρίασή της.

Πολιτική Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με στόχο την επίτευξη του οράματός του όπως αυτό προσδιορίζεται στον στρατηγικό του σχεδιασμό και συνοψίζεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ευρύτερης ποιότητας, η οποία τεκμηριώνεται με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που αποσκοπούν στην εδραίωση της θέσης του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον ως πόλος αριστείας για την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων με διεθνή απήχηση και την ενεργό συμβολή στην κοινωνική πρόοδο.
Η δέσμευση του Πανεπιστημίου για την Ποιότητα αποτυπώνεται και επιβεβαιώνεται μέσω της λειτουργίας διεργασιών και διαδικασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) το οποίο συντάσσεται, εφαρμόζεται και αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Σκοπός του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή πλαισίου στα θεσμικά όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Ιδρύματος με όρους ποιότητας και πιο συγκεκριμένα η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του, η διαρκής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις Αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Η υλοποίηση των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος προϋποθέτει:

 1. Τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων.
 2. Την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει το Ίδρυμα μέσα από συστηματικές δράσεις καταγραφής, διαχείρισης και ανάληψης βελτιωτικών ενεργειών σχετικά με τη δομή του Πανεπιστήμιου, τις διεργασίες και το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της αξιοποίησης των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του.
 3. Την αποτελεσματική Διοίκηση του Ιδρύματος μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων ποιότητας και τη δέσμευση για την υλοποίησή τους.
 4. Την ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Ιδρύματος και την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία.
 5. Την ύπαρξη διαφάνειας και τήρησης των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.
 6. Την λειτουργία του Ιδρύματος βάσει εθνικών και διεθνών καταξιωμένων προτύπων ποιότητας.
 7. Την εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Αριστεία στην Εκπαίδευση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε γνωστικά αντικείμενα
 • Προώθηση και αναγνώριση της Αριστείας στην Έρευνα και στην Καινοτομία
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας
 • Φοιτητική Μέριμνα
 • Κοινωνική Προσφορά
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Αειφορία
 • Ισότιμη Πρόσβαση

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος στη διασφάλιση ποιότητας. Η Διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει:

 1. Στην καταγραφή και διάχυση των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Μονάδων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στα εμπλεκόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς κλπ) μέσω δράσεων δημοσιοποίησης και διαβούλευσης αναφορικά με το ΕΣΔΠ.
 2. Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 3. Στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των διαδικασιών της πολιτικής ποιότητας και τη λειτουργική εφαρμογή του.
 4. Στη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των θεσπισμένων στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος μέσω της ετήσιας ανασκόπησης του ΕΣΔΠ.
 5. Στην παρακολούθηση και συγκριτική ανάλυση των δεικτών επίδοσης με στόχο την λήψη αποφάσεων και την ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.
 6. Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρους ένταξης και λειτουργικής ενσωμάτωσης των ακαδημαϊκών μονάδων που προέρχονται από το πρώην ΑΤΕΙ Πατρών
 7. Στη συνέχιση της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού του Ιδρύματος. 
 8. Στην υποστήριξη δράσεων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 9. Στη διασφάλιση ότι, ανεξάρτητα από το φύλο, τον προσανατολισμό, την κοινωνική τάξη, τη φυλή, τη θρησκεία και τυχόν αναπηρίες ή ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα έχουν πρόσβαση σε μια εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία υψηλής ποιότητας.
 10. Στην υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας με τη συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγησή του προσωπικού της.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει ενεργά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος οι οποίες συντονίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, με στόχο τη λειτουργική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Ίδρυμα.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer