Είστε εδώ

ΜΟΔΙΠ

«Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 14 και 80 του ν. 4009/11 (195 Α’), και την παρ.5 του άρθρου 83 του ν.4485/2017 με σκοπό το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του Ιδρύματος. 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων , Καθηγητή κ. Νικολάου Καραμάνου, και στη σύνθεσή της μετέχουν πέντε καθηγητές (των βαθμίδων του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και του Αναπληρωτή Καθηγητή) του Πανεπιστημίου Πατρών (ένας από κάθε Σχολή), με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2β του Ν.4009/2011 και το άρθρο 3 του υπ' αρίθ. 410/12.2.2018 ΦΕΚ (τ.Β') συμμετέχουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. εκπρόσωποι των παρακάτω κατηγοριών προσωπικού (με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού):

- ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),

- ένας εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

- ένας εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

- ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού

Τέλος, στη ΜΟ.ΔΙ.Π. συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι φοιτητών "με δικαίωμα συμμετοχής" ήτοι έναν (1) εκπρόσωπο προπτυχιακών φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων.

Η ΜΟΔΙ Π συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι παραπάνω εκπρόσωποι.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer